Alla i en organisation bör ha den kunskap som är nödvändig för att förebygga brand

Alla företag och industrier oavsett storlek bör ha en säker arbetsmiljö och ett bra brandskydd. Det ökar både säkerhetsnivån och förtroendet för företaget.

Hos företag med fler än tio anställda krävs dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi hjälper er med planering, utbildning, kontroll och uppföljning av arbetsmiljö och brandskydd samt bedömning av vilka särskilda risker som finns och vilka åtgärder som bör vidtas. Vi har ett tjugotal arbetsmiljötekniker och ingenjörer som utför arbetsmiljömätningar, riskanalyser och deltar vid skyddsronder. Hos oss finns utbildade brandtekniker och ett 20-tal utbildade industribrandmän. Utöver arbetsmiljö- och brandskyddsfrågor arbetar vi också med revisionsavstämningar med våra kunder. Våra tjänster inom brand och arbetsmiljö riktar sig både till kärnkraftsindustrin och övrig industri.