Bränsleservice

I Sverige lagras använt kärnbränsle ett antal år i mellanlagret för använt kärnbränsle, CLAB, i Oskarshamn. Vi har kvalificerad personal för hantering av kärnbränsle och arbeten med service och underhåll i bland annat reaktortankar.

Under revisionsperioder och övrig tid anlitas vår personal för denna typ av arbeten som ett komplement till kraftverkens egna organisationer. Kärnbränsle består av cylindriska kutsar av urandioxid i keramisk form. Kutsarna innesluts i bränslestavar som samlas till knippen – bränsleelement. Bränslet finns i reaktorn i cirka fem år innan det byts ut. Kärnreaktorerna i reaktorn ger upphov till nya atomer med ett överskott av inre energi. Detta innebär att det använda kärnbränslet fortfarande är radioaktivt och därmed avger strålning. Innan det använda bränslet flyttas till CLAB har det lagrats i minst nio månader i kärnkraftverkens egna bassänger. Under denna tid avklingar större delen av de radioaktiva ämnen som bildats i bränslet. Radioaktiviteten i kärnbränslet är dock fortfarande mycket hög, vilket medför att det måste strålskärmas och kylas. Efter ungefär 30 års lagring i CLAB har radioaktiviteten minskat med ytterligare 90 procent, men bränslet måste fortfarande strålskärmas.

Läs mer

OKG AB – Reaktorunderhåll

Bränsleservice • Elajo Mekanik byggde i samband med att kärnkraften etablerade...

SKB AB

Bränsleservice • Elajo Mekanik byggde i samband med att kärnkraften etablerade...