Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi på Elajo arbetar aktivt med att kvalitetssäkra och förbättra vår verksamhet, minska vår egen och våra kunders miljöbelastning och att uppnå en så säker arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare. 

Det innebär ett processinriktat arbete med styrning inom kvalitet och miljö för att kontinuerligt minimera risker i arbetsmiljön och jobba förebyggande för nöjda och friska medarbetare. 

Kvalitet

För hela koncernen har vi ett integrerat verksamhetssystem som säkerställer att vi arbetar enligt gällande lagstiftning, standarder och egna målsättningar. Mycket fokus ligger på kompetensutveckling för att hela tiden uppdatera oss gällande de senaste kraven och den senaste tekniken inom våra kompetensområden. Vi värdesätter också kundfokus högt och grunden i relationen med våra kunder är affärsmässighet, professionalism och pro-aktivitet.

Elajos övergripande kvalitetspolicy innebär att produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa våra kunders förväntan. Vi ska förknippas med hög kvalitet, god service, ett affärsmässigt och positivt bemötande samt en förmåga att utveckla flexibla lösningar i samarbete med våra kunder. Koncernen är certifierad med kvalitetsstandard enligt ISO 9001:2015.

Miljö

Vi är väl medvetna om omvärldens behov av miljörelaterade produkter och utvecklar ständigt våra produkter utifrån kundernas behov. Vår strävan är att driva företaget på ett miljöansvarsfullt sätt och att förebygga föroreningar. Vi vill minska vår miljöpåverkan så långt det är ekonomiskt och tekniskt rimligt. 

På miljösidan jobbar vi aktivt med att hjälpa och vägleda våra kunder gällande materialval och energieffektivisering. Elajo är certifierade med miljöstandard enligt ISO 14001:2015.

Vi uppnår våra miljökrav genom att: 

  • Ständigt sträva efter att förbättra och effektivisera vår verksamhet efter våra miljömål.
  • Planera vår verksamhet för optimala transportinsatser, ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Vi ser till att ha kontroll över bränsleförbrukningen på våra fordon och att minska utsläpp av farliga ämnen. 
  • Vi använder miljöanpassat och återvinningsbart material med tanke på det naturliga kretsloppet. Miljöhänsyn ingår i våra beslut, för att därigenom minska förbrukningen av energi, fossilt bränsle, material och råvaror. Vi utnyttjar material och energi på ett effektivt sätt för att tillhandhålla våra produkter och tjänster. 
  • Vi ger anställda en löpande miljöutbildning och information. Vi ser till att alla medarbetare har goda kunskaper och är engagerade i Elajos miljöarbete. 
  • Vi följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som branschen berörs av.

Arbetsmiljö

Vi på Elajo strävar efter att utveckla vår arbetsmiljö och vi arbetar mot en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Genom ständiga förbättringar av vårt arbetssätt och våra rutiner ska riskerna för ohälsa och olycksfall hållas så små som möjligt. Målet är en säker arbetsmiljö som uppfyller krav i lagar och andra föreskrifter.

Detta uppnår vi genom att:

  • Ställa krav på att ledarskapet inom Elajo är tydligt, rättvist och konsekvent och att skapa tillit och trygghet genom väl fungerande delegering av arbetsmiljöuppgifterna.
  • Samtliga medarbetare utbildas och informeras om att ta ansvar och vara uppmärksamma på eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.
  • Främja en god arbetsmiljö som engagerar och motiverar personal och skapar trivsel och effektivitet.

Elajo är certifierade med arbetsmiljöstandard enligt ISO 45001:2018