Sponsring

För Elajo är det viktigt att de sponsringsåtaganden och samarbeten vi har ligger i linje med de värderingar vi själva vill stå för. Genom sponsringen bygger vi relationer och bidrar till engagemang hos människor och föreningar.

Elajo har i samband med sponsring av föreningslivet beslutat om följande förhållningssätt:

Elajos varumärke ska förknippas med ungdoms- och breddverksamhet. Vi stödjer breddidrotten på ungdomsnivå för att vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet att delta i föreningslivets verksamheter och därigenom få möjlighet till samhörighet och kamratskap under aktiva former. Elajo strävar även efter att sponsra en mångfald av verksamheter.

Elajos varumärke ska förknippas med jämställdhet. Elajo vill främja ett aktivt föreningsliv där ungdomar ska ges full möjlighet att samverka oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller samhällsklass.

Elajo väljer att avstå från sponsring av verksamheter med politiska eller religiösa syften, samt verksamheter som inte ligger i linje med våra värderingar. Elajo följer de riktlinjer och värderingar som Riksidrottsförbundet har och policyn ska genomsyra all form av sponsring som Elajo bedriver, såväl lokalt som centralt.