Extern integritetspolicy

Med uttrycket ”Elajo Invest AB och dess dotterbolag” (nedan även kallat ”Elajo”) nedan avses dotterbolagen ”Elajo El & Energiteknik AB”, ”Elajo Mekanik AB” och ”Elajo Technology Solutions AB” samt själva moderbolaget ”Elajo Invest AB”. För mer information om Elajo och dess bolagsstruktur; se vår hemsida http://www.elajo.se.

Behandling av personuppgifter

Grundläggande principer

Elajo förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Hur vi hämtar in och använder din information

Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra tjänster och vilken relation vi har till dig.

Leveranser av tjänster & tekniska lösningar

En stor del av Elajos verksamhet innefattar leveranser av tekniska lösningar, tjänster, system och installationer. I samband med planering & dokumentation av dessa leveranser behövs ofta personuppgifter i form av t.ex. kunddata:
• kontaktuppgifter - för att leveransen skall kunna fullgöras på ett kontrollerat sätt.
• faktureringsuppgifter – för att kunna fakturera utförda tjänster & leveranser.
• avtalsuppgifter – när vi tecknar avtal skrivs avtalen under och ibland förekommer kontaktpersoner med mera.
Det kan också förekomma personuppgifter i den tekniska dokumentationen, oftast av typen kontaktpersoner eller personer med visst ansvar/roll. Dessa behövs för att vi skall kunna uppfylla kundavtalet och vårt åtagande mot dig som kund, leverantör eller annan intressent.

Webbplatser

Elajo har också ett antal webbplatser. På dessa webbplatser kan du i vissa fall lämna information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad. Vi har också en rekryteringssida (https://karriar.elajo.se) där du kan lämna in ansökningar till lediga tjänster. Det finns särskilda policys för sociala medier som du hittar på dessa webbplatser som ger dig en mer detaljerad information.
När du besöker Elajos olika webbplatser (t.ex. www.elajo.se) som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookiefiler och utan att röja din identitet.

Cookies

En cookie är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Elajo Invest AB och dess dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookiefiler placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookiefiler som har placerats hos dig.

Övrig kommunikation

Elajo kommunicerar också med E-post med kunder, leverantörer och andra intressenter. När du kommunicerar med oss kan du eventuellt lämna personuppgifter; det kan t.ex. röra sig om kontaktpersoner. Tänk på att, när du lämnar uppgifter till Elajo att, du endast skickar över de personuppgifter som är nödvändiga och inte bilägger känslig information om det inte krävs av någon anledning (t.ex. ange personnummer för att säkert fastställa en identitet).

Säkerhet

Elajo skyddar dina personuppgifter genom tekniska (t.ex. behörighetssystem och i vissa fall kryptering) och organisatoriska säkerhetsåtgärder (t.ex. rutiner). Särskilda åtgärder vidtas för att skydda känsliga uppgifter.

Varför sparar Elajo personuppgifterna?

• Elajo hanterar och använder den information som du har lämnat till oss för att kunna uppfylla vårt leveransansvar och/eller vår relation till dig.
• På våra webbplatser, t ex genom cookies, för att kunna ge dig en bättre upplevelse och service.
• I vår marknadsföring används personuppgifter för att kunna kontakta relevanta kunder. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring.

Vad använder Elajo personuppgifterna till?

För att behandla personuppgifter måste det enligt GDPR finnas en så kallad rättslig grund. Det betyder att vår behandling av din data ska vara laglig, vara nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att fullgöra en för Elajo rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras efter en intresseavvägning eller om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

Exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och mot vilken rättslig grund

Tillhandahållande av tjänster och fullgöra vårt leveransansvar

Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med avtal. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.
Rättslig grund: fullgörande av avtal

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra leveranser, beställningar eller tjänster.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, berättigat intresse.

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.
Rättslig grund: berättigat intresse.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.
Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi data?

Elajo sparar aldrig data längre än den behövs. Vissa data raderas direkt, annars sparas den olika länge beroende på vad uppgifterna skall användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Kunddata

Kunddata sparas så länge du är kund hos Elajo och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen och för anläggnings-/projektdokumentation som kan behövas för att a) kunna erbjuda dig professionell hjälp med din anläggning
b) i garantisyfte och som för underlag för eventuella tvister.
Vi kan komma att behålla kunduppgifter i marknadsföringssyfte (se nedan; potentiella kunder), men i dessa fall kan uppgifterna raderas om du begär det.

Potentiella kunder

Elajo bearbetar regelbundet de potentiella kunder som finns och sparar då t.ex. kontaktpersoner.

Arbetssökande

Vi sparar också personuppgifter för dig som söker anställning på Elajo. Det finns speciella policies som beskriver detta mer i detalj på de aktuella webbplatserna (https://karriar.elajo.se)

Till vem lämnar vi ut din data

Elajo kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att Du beställt en produkt eller tjänst.

Internt på Elajo

Ett flertal av Elajos IT-system driftas/sköts av andra, av helägda bolag i koncernen och därav hanteras eventuellt dina uppgifter av dessa bolag. Det kan t.ex. vara ett affärssystem som ägs av moderbolaget, men som används av dotterbolagen.

Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen. I vissa fall, t.ex. om ROT-avdrag är aktuellt, kommunicerar vi med myndigheter.

Rättelse och insyn

Elajo strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss antingen via e-post personuppgifter@elajo.se eller brevledes via adressen:

Elajo Invest AB
Att: Personuppgifter
Förrådsgatan 6
572 36 Oskarshamn

Dina rättigheter

Dina rättigheter beskrivs i dokumentet ”Dina rättigheter”.

Ändringar i denna integritetspolicy

Elajo förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Elajo personuppgiftsbehandling. 

Detta dokument uppdaterades senast 2021-12-21.