Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Nedan har vi listat dina rättigheter.

Kontakt

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du Elajo på personuppgifter@elajo.se eller adress:

Elajo Invest AB
Att: Personuppgifter
Förrådsgatan 6
572 36 Oskarshamn

DINA OLIKA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas. Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Dina personuppgifter lagras så kort tid som möjligt och enligt Elajos rutiner.
Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag. Anläggningsinformation och projektdokumentation sparas under en längre tid.
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
• Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
• Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
• Om data inte har behandlats enligt regleringen.
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Om risk för tvist finns kommer underlag sparas för juridiskt ändamål till dess att risk för tvist ej föreligger.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.
Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

• Om du anser att din data inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
• Om databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
• Om du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
• Om du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (dataportabilitet).
Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om en behandling behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.