Elajos visselblåsarfunktion

Elajokoncernens verksamhet och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar, en hög etik och en arbetsmiljö som är säker, rättvis och transparent.

Det är viktigt för oss att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har Elajo interna rutiner för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna, öppet eller anonymt, rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden som inte ligger i linje med våra värderingar, interna regler, policys, etiska normer eller lagstiftning.

Trots att det inom Elajo finns en god internkontroll skulle det kunna förekomma missförhållanden. För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har Elajo en rutin för visselblåsning.

Syftet är att underlätta för anställda och andra att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden. Elajo uppmuntrar personer med kännedom eller misstankar om missförhållanden att rapportera.

Anmälan kan ske anonymt. Visselblåsarfunktionen sköts av en extern part, Interaktiv Säkerhet, med tydliga instruktioner för att säkerställa rapportörens integritet.

Vad kan anmälas via visselblåsarfunktionen?

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera om missförhållanden inom Elajokoncernen, till exempel:

 • Offentlig upphandling

 • Finansiella tjänster, produkter och marknader samt förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Produktsäkerhet och efterlevnad

 • Transportsäkerhet

 • Miljöskydd

 • Strålskydd och kärnsäkerhet

 • Livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välfärd

 • Folkhälsa

 • Konsumentskydd

 • Skydd av integritet och personuppgifter
   

Gör en anmälan avseende Elajo eller dess dotterbolag: