Årsstämma framflyttad

Meddelande om inställd årsstämma den 2 juni 2020 och ny kallelse till årsstämma den 30 juni 2020

Aktieägarna i Elajo Invest AB (publ) org.nr 556079-4330 informeras härmed om att tidigare aviserad årsstämma den 2 juni 2020 är inställd och att nytt datum för årsstämman är den 30 juni 2020 kl 14.00 på Elajos huvudkontor, Förrådsgatan 6 i Oskarshamn.

Skälet till att stämman ställts in är att vi överväger lämpligheten i tidigare publicerade resultatdispositioner och därmed också överväger att ändra årsredovisningen. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 24 juni 2020. För att stämman skall kunna förberedas på bästa vis ombeds aktieägare att senast klockan 12:00 onsdag den 24 juni 2020 anmäla sitt deltagande i stämman på något av följande sätt:

Skriv till: Elajo Invest AB, Box 904, 572 29 Oskarshamn

Ring på nummer: 0491-76 76 75

Skicka e-post till: madelen.henriksson@elajo.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 24 juni 2020, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. 

Förslag till dagordning på årsstämman:

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Val av sekreterare vid stämman.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av förslaget till dagordning.

8. Föredragning av verkställande direktören.

9. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

14. Beslut om ny bolagsordning (förändring av §7 Revisorer).

15. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer.

16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

17. Frågor från aktieägarna.

​18. Avslutande av stämman.

Punkt 2. Till ordförande vid stämman föreslås Tomas Franzén.

Punkt 11. Mot bakgrund av covid-19 föreslår styrelsen att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Punkt 15. Val av styrelse

Omval av
a) Tomas Franzén
b) Ann Josefsson
c) Josefine Josefsson
d) Renée Josefsson
e) Juan Vallejo

Val av styrelsesuppleant
Omval av
a) Alf Josefsson 

Till revisorer föreslås;
Ordinarie: Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Franz Lindström

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 111 502 varav 224 998 A-aktier och 886 504 B-aktier. Där A-aktier har röstetalet tio och B-aktier har röstetalet ett. Sammanlagda röstetalet uppgår till 3 136 484 röster.

Handlingar inför årsstämman

Vi överväger att ändra tidigare publicerad årsredovisning, daterad 2020-03-16. Eventuell ny årsredovisning finns att ladda ner från bolagets hemsida, elajo.se, fr o m 16 juni 2020. Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandla på stämman, som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, finns på bolagets kontor med adress Elajo Invest AB (publ) Förrådsgatan 6, 572 40 Oskarshamn fr o m 16 juni 2020 och kan på begäran sändas till dem, som så önskar och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Oskarshamn 27 maj 2020

Styrelsen