Extra bolagsstämma 2021

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 6 september 2021.

Protokoll extra bolagsstämma

Beslut extra bolagsstämma

Kallelse

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Årsredovisning 2020

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § ABL

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § ABL

Revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § ABL